Manager Bedrijfsbureau Buitenruimte, Apeldoorn, 32-40 uur p/w

Binnen de organisatie van Circulus in Apeldoorn is de vacature Manager Bedrijfsbureau Buitenruimte ontstaan. De directie van Circulus heeft opdracht gegeven de werving & selectieprocedure te verzorgen. Deze profielschets is tot stand gekomen, nadat met de directie, de Manager Buitenruimte en enkele medewerkers van Circulus is gesproken.

Deze procedure wordt in collegiale samenwerking met het bureau Ten Doeschate Search uitgevoerd.

 

Over opdrachtgever

Circulus B.V. is in 2014 ontstaan na het fuseren van Circulus en Berkel Milieu. Circulus werkt met én voor de negen gemeenten die tot het werkgebied worden gerekend. Onder Circulus ressorteren tevens buurtbeheerbedrijf Cambio, openbaar beheerbedrijf Circulus en kringloopbedrijf Stilema. Onlangs is voor alle bedrijfsonderdelen de groepsnaam Circulus (her-)ingevoerd.

Circulus kan met recht een maatschappelijke onderneming worden genoemd. Enerzijds vanwege het feit dat de aandelen van dit bedrijf berusten bij de negen gemeenten (Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen) waaraan Circulus diensten verleent, maar anderzijds -en vooral- door de missie die Circulus heeft gekozen, die op de site als volgt wordt verwoord:

“Wij zien een mooie, aantrekkelijke wereld voor ons waarin het prettig is om te leven. Onze beschikbare bronnen benutten we maximaal, voor verspilling is geen plaats meer. We werken samen aan duurzame, houdbare oplossingen. Een inclusieve wereld waarin iedereen naar vermogen meedoet. We laten de aarde beter achter.”

De in de missie genoemde inclusiviteit krijgt bijzondere aandacht, onder andere dankzij de aangegane intensieve samenwerking met sociale werkvoorzieningsbedrijven met als resultante dat er bij Circulus circa 300 activerings- en participatiemedewerkers werkzaam zijn. Circulus draagt zorg voor ontwikkelingstrajecten voor deze doelgroepen en realiseert plaatsing of detachering van hen in een reeks van diensten, zoals fietsenherstel, Cleanteam, Techniekfabriek en de kringloopwinkel en bij Circulus zelf.

De dienstverlening van Circulus omvat (particulier) afval- en grondstoffenbeheer en beheer van de buitenruimte, waaronder de openbare groenvoorziening. Circulus rekent 470.000 inwoners tot haar klantenkring. En daarnaast is Circulus zoals hierboven beschreven actief in het sociaal domein.

Naast het invulling geven aan inclusiviteit vervult Circulus een actieve rol op het terrein van duurzaamheid. Dit gebeurt onder andere door middel van initiatieven om de burgers te enthousiasmeren in het verminderen van de afvalstroom en verspilling en daarnaast door te investeren in een state-of-the-art wagenpark waarmee de CO2 uitstoot drastisch wordt teruggedrongen. Circulus vervult al met al een voortrekkersrol in de sector. 

 

Organisatie

Zoals genoemd, berusten de aandelen van de B.V. bij negen gemeenten. Deze zijn gezamenlijk eigenaar van Circulus en tegelijkertijd opdrachtgever en afnemer van de diensten. De B.V. heeft een tweehoofdige directie, bestaande uit Lisette Bosch (directeur-bestuurder) en Huub Vervoorn (adjunct-directeur). Het operationeel Management Team wordt gevormd door de directie en de Manager Buitenruimte, de Manager Grondstoffen, de Manager Sociaal Domein en de Manager Klant. Bij Circulus werken circa 350 medewerkers, 300 activerings- en participatiemedewerkers en 150 vrijwilligers. De cultuur laat zich typeren als vriendelijk, betrokken en loyaal. In de uitvoerende functies zijn veel mensen werkzaam die een lang dienstverband met Circulus (en de rechtsvoorgangers) hebben.


Actuele ontwikkelingen

Met de komst van de nieuwe directeur, nu twee jaar geleden, ervaart de organisatie dat er meer ruimte is voor nieuwe initiatieven, het creëren van meer openheid en het stimuleren van meer afdelingsoverstijgende samenwerking. De hiërarchische en top-down cultuur uit het verleden maakt plaats voor een cultuur van meer gelijkheid. Er wordt in dat verband van medewerkers meer eigenaarschap verwacht en dat verlangt een andere attitude en bijbehorende kwaliteiten om hieraan invulling te geven. Om deze ontwikkeling te faciliteren en te borgen is er organisatie-breed overleg gestart waaraan circa 50 medewerkers deelnemen.


De afdeling Buitenruimte

De afdeling Buitenruimte verzorgt het beheer van de openbare ruimte van de gemeenten Lochem, Doesburg en Deventer. Dit omvat het onderhoud van openbaar groen, het beheer van wegen en openbare begraafplaatsen alsmede reinigingstaken en plaagdier- en gladheidsbestrijding. Daarnaast worden deelwerkzaamheden verricht voor de gemeenten Apeldoorn en Epe. Circulus maakt hiertoe prestatieafspraken met de gemeenten; de afspraken vinden zijn beslag in zogenaamde dienstverleningsopdrachten (DVO’s). Buitenruimte realiseert een jaaromzet van circa € 11 miljoen. Er werken circa 125 medewerkers voor Buitenruimte.

De afdeling Buitenruimte wordt geleid door Dominique Bolhuis, die de functie van Manager Buitenruimte sinds september 2021 vervult. De structuur van de afdeling is als volgt opgebouwd: de Manager Buitenruimte stuurt het Bedrijfsbureau aan waarmee zij gezamenlijk de divisies Uitvoering Lochem, Uitvoering Doesburg, Uitvoering Deventer en Uitvoering Apeldoorn/Ede bedient.

 Binnen het Bedrijfsbureau (van Buitenruimte) zijn de volgende functies gesitueerd:

Werkvoorbereider/Calculator, Werkvoorbereider/Planner, Beheerder Groen, Beheerder Civiel, medewerkers Toezicht en Monitoring, medewerker Meldingen, medewerker Data- en areaalbeheer. De formatie bedraagt circa 15 medewerkers.

Er is momenteel sprake van een aantal vacatures binnen dit Bedrijfsbureau. De te werven Manager Bedrijfsbureau zal in samenspraak met het Manager Buitenruimte initiatieven moeten nemen het bureau weer op sterkte te krijgen.

De Manager Bedrijfsbureau Buitenruimte geeft richting en leiding aan de hieronder beschreven activiteiten binnen het bedrijfsbureau:

 • Voorbereiding DVO’s
  Het verzamelen en analyseren van data voortvloeiend uit de processen die bij Uitvoering plaatsvinden en het afstemmen met het team KLANT dat de DVO’s met de gemeenten afsluit.
 • Opstellen uitvoeringsplannen
  Het op basis van de DVO’s opstellen van uitvoerings- en deelplannen en zo nodig tussentijds bijstellen van de plannen.
 • Calculaties
  Het maken van kostprijscalculaties alsmede het uitvoeren van nacalculaties.
 • Planning
  Zorg dragen voor de week- en dagplanning van de uit te voeren werkzaamheden.
 • Werkvoorbereiding
  Het zorg dragen voor de werkvoorbereiding en voortgangsbewaking van de beschreven werkzaamheden.
 • Inkoop
  Het zorg dragen voor voorraadplanning en het analyseren/bepalen van de inkoopbehoefte.
 • Rapportage
  Het opstellen van rapportages ten behoeve van het informeren van de opdracht gevende gemeenten.
 • Evaluatie
  Het Bedrijfsbureau monitort de uitvoering en toetst of geleverde diensten voldoen aan de kwalitatieve en kwantitatieve normen zoals deze in de DVO’s zijn vastgelegd.

Opdracht

Afgezien van het leidinggeven aan de afdeling zal het Manager Bedrijfsbureau Buitenruimte samen met de Manager Buitenruimte een impuls gaan geven aan de verdere ontwikkeling van het bedrijfsbureau. Enerzijds door aandacht te geven aan het invullen van de vacatures en anderzijds om met het – deels nieuwe – team de werkprocessen te optimaliseren om zo een bijdrage te leveren aan efficiënte en effectieve dienstverlening van Circulus aan de opdracht gevende gemeenten. Om hieraan invulling te kunnen geven, is het van belang dat het bedrijfsbureau meer grip krijgt op de te leveren diensten, zodat een gedegen analyse mogelijk is.  Een open samenwerking met het team Klant en het vergroten van een goed contact met de gemeenten zijn hierin onontbeerlijk.  

Zoals bekend is het doorvoeren van veranderingen vaak een uitdagende opgave. Dat zal hier niet anders zijn, mede omdat medewerkers in de uitvoering veelal behoudend van aard zijn. Van de Manager Bedrijfsbureau Buitenruimte wordt dan ook verwacht dat hij/zij met enthousiasme en overtuiging anderen kan stimuleren voorgestelde aanpassingen door te voeren. In dit verband wordt het belang genoemd, dat de verbinding van het bedrijfsbureau met Uitvoering wordt versterkt. 

De kandidaat

 • De gezochte kandidaat heeft een afgeronde HBO-opleiding en aantoonbare leidinggevende ervaring opgebouwd in een vergelijkbare functie binnen de non-profit/overheid. Deze ervaring kan zijn opgedaan in operationele bedrijven, bijvoorbeeld op het vlak van civiele dienstverlening, groenbeheer, facilitaire dienstverlening of schoonmaak.
 • Werkervaring binnen de overheid kan passend zijn. Ervaring in dienstverlening aan of samenwerking met de overheid is zonder meer welkom.
 • Op deze functie past een zakelijk ingesteld persoon die tegelijkertijd een mensgerichte aanpak hanteert.

 Functiegerichte competenties

 • Organisatiebewustzijn/interdisciplinair samenwerken
 • Organisatorisch inzicht en overzicht
 • Resultaat- en mensgericht leiderschap.
 • Empathisch, verbindend en benaderbaar
 • Besluitvaardig en daadkrachtig
 • Expertise in aansturing van vakinhoudelijke specialisten
 • Kennis van de dynamiek van de lokale overheid

Voorwaarden

Circulus biedt een arbeidscontract voor onbepaalde tijd en een bruto maandsalaris in de bandbreedte van circa 3.700,- tot circa 5.000,- bij fulltime inzetbaarheid. Daarnaast kent Circulus een uitkering van 13,19% waarin is de vakantietoeslag is besloten.

Procedure

Sollicitaties vergezeld van een actueel CV én motivatie kunnen worden gestuurd naar dirk.rozemeyer@servicingyou.nl

Kandidaten worden bij voldoende aanknopingspunten uitgenodigd voor een (online) interview door Servicing You. In tweede instantie volgt een gesprek met Frank ten Doeschate van Ten Doeschate Search. Een vervolggesprek wordt gehouden bij Circulus.  

Voor vragen of opmerkingen kan direct contact worden opgenomen met Dirk Rozemeyer, tel. 06-52 63 64 89.